Algemene Voorwaarden Migraine Moment

 

Artikel 1: Algemeen

 1. Migraine Moment is gevestigd te Venlo. De bedrijfsnaam Migraine Moment is bij de Kamer van Koophandel te Roermond ingeschreven onder nummer: 69694648.
 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdracht: een overeenkomst die conform artikel 3 tot stand is gekomen
  2. Opdrachtnemer: Migraine Moment.
  3. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, intervisie, begeleiding en aanverwante werkzaamheden.
  4. Cliënt: Degene aan wie door de Opdrachtnemer coaching/training/intervisie/begeleiding verleend wordt. In geval deze handelingsonbekwaam is wordt onder Cliënt ook diens wettelijke vertegenwoordiger(s) begrepen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en tussen Opdrachtnemer en Cliënt.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen mogelijk indien en voor zover dit expliciet en schriftelijk is vastgelegd tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer is getekend.
 2. Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en nodige zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
 2. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien door de Opdrachtnemer, in het kader van de Opdracht, werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Cliënt of een door de Cliënt aangewezen locatie, worden reiskosten in rekening gebracht.

Artikel 5: Tariefstelling

De tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

 1. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening onder vermelding van factuurnummer, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een in gebrekestelling, vanaf die vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
 3. Bij niet tijdige betaling ontvangt de Opdrachtgever twee betalingsherinneringen met het verzoek de betaling alsnog binnen 14 dagen te voldoen. Daarna geeft de Opdrachtnemer zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen en is Opdrachtgever alle kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd, ongeacht of de Opdrachtgever op de hoogte is van het uit handen geven van de vordering door de Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om bij (gedeeltelijke) betalingsachterstand de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien de Opdrachtgever zijn betalingsplicht niet voldoet staat het de Opdrachtnemer vrij de dienstverlening te staken. Eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen of schade worden verlegd naar de Opdrachtgever.

Artikel 7: Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 2. Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld wordt dit uitdrukkelijk vastgelegd bijvoorbeeld in de offerte en uitdrukkelijke aanvaarding hiervan door Opdrachtgever. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien beide partijen dit in onderling overleg overeenkomen.
 3. Eenzijdige beëindiging laat de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden onverlet.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

 1. Wijzigingen op een overeenkomst of op de algemene voorwaarden worden te allen tijde schriftelijk vastgelegd.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het gewenst of noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, kunnen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Opdrachtnemer zal de Cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de Opdrachtnemer de Cliënt hierover tevoren inlichten.
 5. Indien een vaste prijsafspraak is overeengekomen zal de Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 6. In afwijking van lid 3 zal de Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 9: Annuleringsvoorwaarden

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten in geval van ziekte, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
  Opdrachtgever heeft hetzelfde recht in geval van ziekte, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare van Cliënt.
 2. Bij annulering door Cliënt van individuele coaching of -begeleiding binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.
 3. Bij annulering door Opdrachtgever van een zakelijke opdracht binnen twee maanden voor aanvang van de betreffende activiteit wordt 50% van de kosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.
 4. Bij annulering door Opdrachtgever van een zakelijke opdracht binnen één maand voor aanvang van de betreffende activiteit wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.
 5. Indien de Opdrachtnemer door overmacht of onvoorziene omstandigheden een opdracht niet op de geplande data kan uitvoeren, wordt de Opdrachtgever hierover geïnformeerd. In overleg worden nieuwe data bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schade vergoeding.

Artikel 10: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer en Cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel Cliënt of Opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 11: Eigendomsbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, boeken, oefeningen enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Cliënt en mogen niet door Cliënt of Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 2. De Cliënt of Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Cliënt dan wel Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De Cliënt/Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de Opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever zal Opdrachtnemer deze verhalen op Opdrachtgever.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtnemer is resultaat gericht, zonder resultaat te garanderen.
 2. Deelname geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de Cliënt.
 3. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade of vermissing en diefstal aan of van goederen van cliënten of derden.
 4. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. Opdrachtgever/Cliënt is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte beslissingen (al dan niet in overleg met de Opdrachtnemer), diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de activiteit of daarna. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de Opdrachtgever heeft genomen.
 6. De Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade ten gevolge van haar grove schuld of opzet.
 7. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgschade die Cliënt mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van de Opdrachtnemer of van door haar ingeschakelde derden. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De Opdrachtgever/Cliënt vrijwaart de Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Cliënt toerekenbaar is.
 9. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht/overeenkomst, althans dat gedeelte van de opdracht/overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 10. De Opdrachtgever dient schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij de Opdrachtnemer te melden.

Artikel 13: Klachtenprocedure

 1. Opdrachtnemer conformeert zich aan de Ethische code/beroepscode voor professionals van beroepsorganisatie Gcoach.nl.
 2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de Opdrachtnemer. Bij ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van tekortkomingen te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 14: Diversen

 1. De administratie van de Opdrachtnemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de opdracht en overeenkomst, van gedane betalingen en van de door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
 2. De Opdrachtnemer en Opdrachtgever erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mail berichten, als bewijs kan dienen.
 3. Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden en de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 15: Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

 

Venlo, 1 oktober 2017